It’s the economy, stupid

It’s the economy, stupid

Mede dankzij deze uitspraak won Bill Clinton in 1992 de presidentsverkiezingen in de VS. Ik moest hieraan denken tijdens het lezen van de Rapportage Nulmeting Friese Circulaire Economie van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân.

In de inner circle van biobased en circulair veronderstellen we al gauw dat de hele wereld draait rond biogrondstoffen en het in de loop houden van materialen. Tegelijkertijd constateren we met regelmaat dat we in onze wereld vaak dezelfde partijen tegenkomen, we noemen dat dan de usual suspects. Dat dit wringt lijkt mij evident.

Het onderzoek van Gjalt de Jong en Manon Eikelenboom van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân komt in dat licht op een goed moment. Het bevestigt naar mijn idee dat het thema ‘circulair’, maar dat geldt in gelijke mate voor het zusterthema ‘biobased’, tot op heden eigenlijk vooral  een thema is voor beleidsvorming en (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Uitzonderingen daar gelaten spelen de bedrijven tot dusverre een beperkte rol.  Althans, als ik mijn interpretatie van de resultaten voor Fryslân verder doortrek.

Uitermate kenmerkend is dat De Jong en Eikelenboom vaststellen dat van de benaderde bedrijven 6 van de 10 aangeven (helemaal) niet tot neutraal geïnformeerd te zijn over de circulaire economie.  In het verlengde daarvan geeft zo ongeveer de helft van de bedrijven aan een klein circulair netwerk te hebben.

Juist daar zit hem volgens mij de crux. Als we in 2050 volledig circulair willen zijn, wat de nationale doelstelling is, zullen we het bedrijfsleven veel actiever moeten mobiliseren. Of beter geformuleerd, moeten we ondernemerschap veel meer centraal stellen.  Dat kan via nieuwe start ups, maar zeker ook vanuit bestaande bedrijven. Zowel overheden als kennisinstellingen zullen daarbij dienstbaar dienen te zijn aan het risicodragend gedrag van ondernemers.  Voor overheden kan zo’n rol liggen op het terrein van het leveren van organiserend vermogen of ten aanzien van het stimuleren via regelgeving.

Om dit proces op gang te brengen zullen we om te beginnen wegen moeten zoeken om meer bedrijven (zeer) goed geïnformeerd te krijgen over de circulaire economie. En parallel daaraan hun netwerken op dat gebied te vergroten. Ik ben graag bereid om stad en land af te reizen om bij bedrijvenverenigingen op de zeepkist te gaan staan en een vurig pleidooi te houden voor de economische kansen van de circulaire economie. Aansprekende voorbeelden te over!

Pas als circulair economisch wordt, wordt de economie circulair. It’s the economy, stupid.

 

Cor

It’s the economy, stupid
← Een beter milieu begint stiekem toch ook wel bij jezelf Beweeggeld →
Tweet
Share
Share