Ruimte en Energie provincie Groningen

Ruimte en Energie provincie Groningen

De ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking staat hoog op de agenda van de provincie Groningen. Zo hebben zij mede met behulp van KNN een helder, ruimtelijk beleidskader ontwikkeld in het Provinciaal Omgevingsplan.

In 2013 is er door KNN middels een verkenning gekeken naar de mogelijkheden voor zonneparken binnen de kaders van het Provinciaal Omgevingsplan. Destijds kwamen vanuit verschillende invalshoeken grondgebonden zonneparken (Zon-op-Land) in beeld, terwijl tot dan toe voor zonne-energie vooral naar dakoppervlakken werd gekeken. In de door ons uitgevoerde studie hebben wij inzichtelijk gemaakt welke economische, duurzame en ruimtelijke behoeften kunnen ontstaan en hoe de provincie daar vanuit haar beleidskaders mee om zou kunnen gaan.

Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat het ruimtelijk beleid van de provincie mogelijkheden biedt voor grondgebonden duurzame energie-initiatieven binnen bestaand bebouwd gebied. Vooral langdurig braakliggende bedrijventerreinen en woningbouwgebieden bieden kansen voor (tijdelijke) aanleg van duurzame energiesystemen. Echter kwam ook naar voren dat er een nieuw normatief kader is nodig om een goede afweging te kunnen maken ten aanzien van dergelijke ontwikkelingen.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met MD Landschapsarchitecten. Wilt u ook inzicht in de ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking? Neem dan contact op met Sven.

← Regionalisering Energietransitie Kop van Drenthe Stofstromenstudie Emmen →
Tweet
Share
Share