Levenscyclusanalyse in het Phario-project

Levenscyclusanalyse in het Phario-project

Het Phario-project heeft als doel om de technische en economische haalbaarheid van de productie van polyhydroxyalkanoaat (PHA) bij Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath (waterschap Brabantse Delta) en slibverwerker SNB te bestuderen, alsmede het duurzaamheidspotentieel. Een levenscyclusanalyse (LCA) is essentieel om de duurzaamheid van een route te bepalen.

LCA kan gebruikt worden om producten of processen te vergelijken, en om inzicht te krijgen in de belangrijkste bijdragen aan de milieu-impact van een product, proces of dienst. Een LCA verschaft ook inzicht in optimalisatiemogelijkheden in de productieketen. Als laatste kan een LCA milieuvoordelen downstream aantonen door middel van het vervangen van traditionele producten, in dit project door producten verkregen uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zoals fossiele brandstoffen of andere (eindige of verbouwde) grondstoffen.

KNN heeft in deze LCA 3 scenario’s voor PHA-productie doorgerekend, waarbij de bron voor vluchtige vetzuren (VFA’s) steeds verschilde. Deze scenario’s werden vergeleken met de huidige situatie waarbij biogas wordt geproduceerd. Steeds werd de verschil-score per processtap berekend (verschil in score tussen scenario en huidige situatie). De VFA-bronnen zijn:
– ingekocht azijnzuur
– extern organisch restmateriaal
– (extern) primair slib

Uit de LCA-studie is naar voren gekomen dat VFA’s produceren uit organisch restmateriaal en primair slib een significant milieuvoordeel biedt ten opzichte van het produceren van biogas. In het geval van ingekocht azijnzuur is er geen verschil met biogasproductie qua milieuscore (het gebruik van groene azijnzuur zou wel leiden tot een significant milieuvoordeel). Door PHA-productie kunnen waterschappen een duidelijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze maatschappij. Met deze studie heeft KNN bewezen dat ze technologie en data uit de pilotfase kan doorvertalen naar commerciële schaal. Deze studie is uitgevoerd in samenwerking met waterschap Brabantse Delta, waterschap de Dommel, wetterskip Fryslân, waterschap Scheldestroom, SNB, STOWA en Veolia.

← Ambitieus Klimaatbeleid Delfzijl Duurzaamheidsanalyses →
Tweet
Share
Share