BLOG: Mooie ontwikkelingen voor biomassa

Tijdens het Pinksterweekend bevond ik me in het verrassend mooie Paesens-Moddergat. Niet om wad te lopen, maar om mooie beelden te schieten van het opkomende water. Naast het werk dat ik doe voor o.a. Circulair Friesland, maak ik graag muziek, waarvoor bijpassend beeldmateriaal nodig was (hierover wellicht nog eens meer in een volgend blog).

Ik had gehoopt dat mij tijdens deze tijd op het wad een mooie gedachte zou bekruipen, die ik vervolgens in een blog zou kunnen delen. De werkelijkheid blijkt weerbarstig, want het bleef akelig leeg op papier. Daarbij kwam ook de gedachte naar boven: wat valt er nog toe te voegen aan de vele overwegingen en vergezichten die er de afgelopen tijd al zijn geschetst?
Laat ik daarom ter inspiratie voor jullie een aantal mooie ontwikkelingen en projecten beschrijven binnen het thema biomassa:


Brononderzoek Houtstook
Onlangs is een brononderzoek gepubliceerd over de feiten en fictie van houtstook. Er spelen in de discussie een groot aantal vragen en bedenkingen, waarbij in het maatschappelijk debat feit en fictie vaak door elkaar gebruikt worden. Dit maakt het lastig om een gefundeerde afweging te maken. Daarom heeft de provincie in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland onderzoek laten doen naar houtstook. Enkele van de conclusies kan ik vast delen:

 • Houtige biomassa wordt binnen de Friese Energiestrategie gezien als noodzakelijke transitiebrandstof om de klimaatdoelstelling uit het Verdrag van Parijs te behalen.
 • Duurzame houtige biomassa is schaars, daarom is het van belang, wanneer aanwezig, dit in te zetten zodat er zo veel mogelijk klimaatwinst kan worden behaald waarbij wordt bespaard op fossiele brandstoffen en waarbij de economische waarde zoveel mogelijk wordt vergroot.
 • Hierbij is het van belang de balans tussen materiaal- en brandstoftoepassing te bewaken
 • Voornamelijk kansen voor het buitengebied waar alternatieve warmtebronnen lastig te realiseren zijn.
 • Wanneer hoogwaardigere toepassingen beschikbaar komen, die financieel meer opleveren waardoor houtstook weggeconcurreerd wordt, zal er een alternatief moeten komen voor energieproductie. Tot die tijd kan houtige biomassa dienen als vervanging/aanvulling voor fossiele brandstoffen.

Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar het brononderzoek.

 

Detailanalyse Biomassa & Bermgras Provincie Fryslân
Circulair Friesland heeft een afwegingsmethodiek ontwikkeld om tot een optimale en duurzame verwaardingsketen voor biomassa te komen. Deze methodiek dient als een praktisch hanteerbaar instrument dat op eenvoudige wijze partijen (zoals bedrijven, overheden, financiers) helpt om keuzes te maken in de beste wijze om biomassa te verwaarden. De afwegingsmethodiek is een tool die ingezet kan worden voor bewustwording, verbetering en als keuzehulp en is ontworpen om ook voor onderwerpen buiten het thema biomassa ingezet te kunnen worden. De provincie Friesland heeft zich opgeworpen om deze scoringsmethodiek toe te passen op de aanbesteding voor het nieuwe maaibestek. Het is de insteek dit maaibestek zo duurzaam mogelijk in te steken en potentiële aannemers/verwerkers te stimuleren hoogwaardige verwerking aan te bieden. In de circulaire inkoopacademie werken we verder met de provincie om het maaibestek als uniek meerjarig innovatietraject neer te zetten.

 

Bioplastic innovatie: PHA
Vanuit een cross-over tussen water, biomassa en kunststoffen begint langzaam een interessante ontwikkeling te ontstaan in Noord-Nederland. Het is mogelijk om bioplastics te producten uit organische reststromen, zoals GFT afval of rioolwater. Naast dat deze bioplastics een biologische oorsprong hebben, zijn ze ook nog eens afbreekbaar zowel op het land als in zee. en de ‘instelbare’ eigenschappen-set van PHA; dat wil zeggen, de mogelijkheid om de eigenschappen van de PHA-polymeren aan de toepassing aan te passen. Mede hierom staat PHA hoog op de EU-agenda (Circular Economy Action Plan, European Plastic Strategy), maar is tot nu toe nog geen grootschalige productie tot stand gekomen. Om hier verandering in te brengen zijn een aantal partijen uit Noord-Nederland, Duitsland en Zweden een samenwerking aangegaan om tot een innovatieve productiemethode te komen om PHA volledig te commercialiseren. Ook vindt er vanuit een cluster van waterschappen en innovatieve bedrijven, zoals Paques, een parallelle ontwikkeling plaats.

Daarmee wordt Noord-Nederland een innovatiehub op het snijvlak van sectoren kunststof, water en biomassa.

Sven Jurgens, aanjager Biomassa

 

Het belang van biodiversiteit & wat jij kunt doen als burger en/of ondernemer!

Een bloemenweide die bruist van de bijen & vlinders, een koraalrif vol vissen en een bos gevuld met zingende vogels. Dit zijn vaak de beelden waar wij aan denken als we het hebben over de biodiversiteit op ons planeet. Biodiversiteit is een parapluterm voor de variëteit en variabiliteit van het leven op aarde. Je kunt biodiversiteit beschouwen als een maatstaf voor variatie op het niveau van genen, soorten en ecosystemen. Deze variatie is van groot belang voor het in balans houden van flora & fauna op de wereld.


Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Voor veel mensen is ‘echte’ natuur niet aanwezig in hun dagelijkse leven. Laat staan wilde dieren… die zien we voornamelijk in het nieuws of op National Geographic. Het is daarom voor veel mensen ook niet bekend dat een groot deel van hun dagelijkse bezigheden, zoals eten, in grote mate afhankelijk is van deze biodiversiteit. We vertrouwen erop dat het wel goed gaat met de biodiversiteit.

Maar terwijl sommige burgers hun achtertuin volledig bestraten vergeten ze dat de insecten ook erg afhankelijk zijn van de aanwezige flora in onze tuinen. En geen of weinig insecten betekend dan ook weinig bestuiving van gewassen (en dus ook minder voedsel voor mens en dier). Naast de lucht die wij ademen en alles wat wij eten en drinken, zijn ook het gros van onze bouwmaterialen, medicijnen, en industriële grondstoffen afhankelijk van biologische hulpstoffen. Kortom, biodiversiteit houdt ons allemaal in leven en helpt ons leven gezond en veilig te maken.

 

Het verlies van biodiversiteit is een dringend probleem

Helaas is het verlies van biodiversiteit een groeiend wereldwijd probleem. Menselijke activiteiten zoals ontbossing, lucht-, bodem- & watervervuiling, opwarming van de aarde en overbevolking zijn belangrijke redenen hiervoor. Om je een beeld te geven over de belangrijkste jaarlijkse cijfers op het gebied van de wereldbevolking, economie en milieu raad ik je aan om hier eens naar te kijken.

Nog steeds sturen mensen voornamelijk richting het najagen van kortetermijnbelangen, maar uiteindelijk (op de lange termijn) zullen wij de prijs moeten betalen van de gevolgen hiervan. De biodiversiteit en dus ons levensonderhoud is afhankelijk van de acties van mensen en daardoor grotendeels van het bedrijfsleven. Het is van belang dat bedrijven en organisaties de bescherming en groei van de biodiversiteit prioriteit geven. Dit zal niet alleen goed zijn voor de gezondheid van natuur en mensen, maar het zorgt ook voor lagere kosten en stabielere inkomsten voor bedrijven.


Wat kun jij doen? 

Als burger…

Als bedrijf…

Er zijn veel mogelijkheden voor bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen om biodiversiteitsverlies te voorkomen.


Voor de zakelijke omgeving:

Start met waar jij invloed op kunt uitoefenen: je bedrijfsterrein bijvoorbeeld. Er zijn veel manieren om de bedrijfsterrein groener en aantrekkelijker te maken:

 • Plantenwand zowel binnen als buiten: Een plantenwand filtert fijnstof uit de lucht en zet CO2om naar zuurstof. Een groene wand zorgt ook voor rust en het heeft daarnaast een isolerend en geluiddempend effect.
 • Stimuleer de lokale biodiversiteit: zorg voor een aantrekkelijk omgeving en nestgelegenheid voor insecten en vogels op het bedrijfsterrein. Dat kan door bloemrijke bermen, percelen, bomen en plaatsen van bijenhotels. Bijen zijn cruciaal voor de productie van ons voedsel omdat 80 % van onze eetbare gewassen afhankelijk zijn van bestuiving. Met een bijenhotel op het bedrijfsterrein is dit al een aardige bijdrage om voedselproductie te ondersteunen.
 • Een groene omgeving heeft ook een positief impact op de gezondheid van mensen. Mensen worden gelukkiger en effectiever. De kwaliteit van de werkomgeving is van grote invloed op de inzetbaarheid van mensen en draagt daarbij ook aan de successen van bedrijven. Vervang die kale muur dus eens met een moswand, of plaats een mooie grote plant in die saaie kantoorhoek!

 

Duurzaam ondernemen

Bovendien is het ook niet alleen de fysieke omgeving van het bedrijfsterrein die een goede impact kan hebben op de biodiversiteit en de business. In deze tijden staat duurzaamheid hoog op de agenda voor veel bedrijven en organisaties. Een natuurlijke omgeving is een zichtbaar en tastbaar onderdeel van duurzaam ondernemen.

Ook het economische model van je bedrijf is van belang. Volgen je producten nu vooral een lineair pad richting de verbrandingsoven? Dan liggen er waarschijnlijk mooie kansen het raamwerk van de circulaire economie (CE). De CE wordt steeds meer gezien als uitweg voor de biodiversiteits- en klimaatcrisis met behoud van kansen voor economische groei. In een CE wordt niets verspild en hoogwaardig hergebruik van producten wordt een standaardpraktijk. De natuur is al een perfect circulair systeem en is dus een inspiratie om menselijke problemen aan te pakken.

Helle

 

Wat doet de Europese Commissie eigenlijk in de transitie naar de circulaire economie? Deel 1

Wanneer we het in Nederland hebben over onze ambities op het gebied van de circulaire economie refereren we vaak naar de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Maar om hier te komen zijn er ook op internationaal niveau grote veranderingen nodig in zowel beleid als wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om ook een blik te werpen op de laatste ontwikkelingen op Europees niveau. In deze blog gaat Micha Klaarenbeek in op een aantal belangrijke actiepunten van het recentelijk gepubliceerde Circular Economy Action Plan van de Europese Commissie (EC).

 

EU-wetgeving duurzaamheid van producten

De huidige EU-initiatieven en -wetgeving (zowel verplicht als op vrijwillige basis) hebben tot op heden een beperkte invloed gehad op duurzaamheidsaspecten van producten. De richtlijn voor ecologisch ontwerp regelt met name de energie-efficiëntie en een aantal circulariteitsaspecten van energie gerelateerde producten. Er is veel meer nodig dan dit en de Europese Commissie realiseert zich dat al te goed. Vandaar ook dat het Circular Economy Action Plan een belangrijk onderdeel vormt binnen de Europese Green Deal.

‘’Om producten geschikt te maken voor een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie, de hoeveelheid afval te verminderen en ervoor te zorgen dat de prestaties van koplopers op het gebied van duurzaamheid geleidelijk de norm worden, zal de Commissie een wetgevingsvoorstel voor een duurzaam productbeleid voorstellen.’’

Met dit wetgevingsvoorstel wordt beoogd dat het toepassingsgebied van ecologisch ontwerp verruimt worden naar een zo breed mogelijk scala aan producten. Binnen dit wetgevingsinitiatief zal de EC het komend jaar werken aan nieuwe duurzaamheids-beginselen welke de volgende duurzaamheidaspecten bevatten:

 • verbetering van de duurzaamheid, herbruikbaarheid, verbeterbaarheid (upgrades) en herstelbaarheid van producten, er wordt zelf gedacht over een ‘Recht op reparatie’ ;
 • vermindering van de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen in producten ;
 • verhoging van het gehalte aan gerecycleerd materiaal in producten, zonder afbreuk te doen aan de prestaties en veiligheid daarvan;
 • beperking van eenmalig gebruik en het tegengaan van vroegtijdige veroudering;
 • invoering van een verbod op de vernietiging van onverkochte, duurzame goederen;
 • incentivering van “product-als-dienst”-modellen en andere modellen (waarbij producenten de eigendom van het product behouden);
 • mobilisering van de mogelijkheden van digitalisatie van productinformatie, denk hierbij aan digitale paspoorten (bijv. Madaster voor gebouwen), tags en watermerken;
 • beloning voor producten met goede duurzaamheidsprestaties.

Binnen de hierboven genoemde initiatieven zal er voorrang worden gegeven aan de productgroepen en sectoren die zich kenmerken door een hoge milieu impact zoals elektronica, ICT, textiel, meubilair, staal, cement en chemische stoffen.

Gevolgen van het Europese actieplan

De bovenstaande lijst van initiatieven betekend voor veel sectoren dat zij onvermijdelijk actief/actiever bezig moeten gaan met het heroverwegen van materiaalkeuzes en/of het in kaart brengen van de (milieu)impact van haar waardeketen (ofwel: productlevenscyclus data verzamelen en analyseren). Om deze nieuwe werkzaamheden overzichtelijk en behapbaar te maken werkt de EC ook aan het volgende:

 • bevorderen van industriële symbiose door het ontwikkelen van een door het bedrijfsleven gestuurd rapportage- en certificeringssysteem;
 • actief volgen van ontwikkelingen rondom digitale technologieën voor het volgen, traceren en in kaart brengen van hulpbronnen;
 • bevordering van groene technologieën door middel van een systeem van grondige verificatie door toekenning van een EU-kwaliteitsmerk.

Wat betekend dit voor bedrijven? Aantoonbare duurzaamheid wordt steeds belangrijker en de analysemethoden en certificeringssystemen die hiervoor nodig zijn zullen in de aankomende jaren worden geüniformeerd. Veel bedrijven maken nu al gebruik van de Life Cycle Assessment (LCA) methodiek om de impact van product of waardeketen te analyseren. Het ontbreekt bij de rapportages van deze LCA methodiek alleen wel aan de lees-/begrijpelijkheid voor de ‘’normale mens’’. Om de deelname van inkoopkrachtige partijen (waaronder ook consumenten) aan de circulaire economie te bevorderen en vergelijking tussen de milieu impact van producten te vereenvoudigen wordt er binnen de EU ook gewerkt aan zogeheten Product Environmental Footprint. In dit ‘analyse format’ worden de resultaten van de eerder genoemde Life Cycle Assessment op een begrijpelijk manier vertoond en worden producten via een sector specifiek raamwerk geanalyseerd. Hierdoor wordt het maken van duurzame keuzes versimpeld en de strijd om ‘’het duurzaamste product’’ te ontwikkelen nog verder gestimuleerd!

In het Circular Economy Action Plan staan nog veel meer interessante Europese beleidsontwikkelingen die grote (duurzame) gevolgen zullen hebben voor producten in de toekomst. In het volgende blog (Deel 2) gaat Micha hierop verder…

 

Advies Circulaire Economie bij KNN

Heb jij geen idee wat jouw organisatie/bedrijf kan doen op het gebied van de circulaire economie? Of heb je een idee maar weet je niet waar je moet beginnen? Meld je nu aan voor een adviesgesprek bij KNN. Tijdens dit uur werpen wij graag een blik op uw circulaire uitdaging(en) en verkennen we samen de verduurzamingskansen. Stuur snel je vraagstuk over de circulaire economie naar info@knnadvies.nl – de eerste 5 aanmeldingen nodigen wij uit voor een gratis adviesgesprek (+ verse koffie natuurlijk!)

 

 

 

CO2 footprint analyse BioPanel

De uitdaging

AbelLeisure is een bedrijf die zich specialiseert in het ontwikkelen en realiseren van recreatieve routeconcepten. Eén van die concepten is de BioPanel; een kunststof plaatmateriaal dat voor 100% bestaat uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen (industriële hennep, vlasvezels en een thermoplastisch biopolymeer van melkzuur (PLA).

AbelLeisure namen contact met ons op om meer te weten over de duurzaamheid van de BioPanel. Zij willen door een uitgebreide CO2 footprint analyse uitzoeken de CO2-uitstoot van de BioPanel in vergelijking met twee andere materialen:

 • Het gangbare materiaal gemaakt van High Pressure Laminate (HPL) (o.a. verkocht onder de naam ‘Trespa’).
 • Aluminium

Het doel van dit onderzoek was om in eerste instantie licht werpen op de potentiële milieuvoordelen van het BioPanel in vergelijking met de gangbare producten, en deze resultaten gebruiken voor communicatie en onderbouwing in de aanbesteding richting potentiële opdrachtgevers.

Onze aanpak

Onze aanpak van de CO2 Footprint analyse was gebaseerd op de LCA-methodologie van het Greenhouse gas protocol (WBSCD). Op basis van specifieke data van AbelLeisure en de resterende leveranciers die in de keten zitten, naast data van toonaangevende databases, hebben we een milieuanalyse uitgevoerd en een beoordeling van de CO2-emissies van de productie van de BioPanel en de twee andere materialen uitgevoerd.

De uitkomst

Met hulp van onze CO2 footprint analyse hebben we de CO2 uitstoot van alle drie producten in kaart gebracht. Wij hebben een beknopte rapportage afgeleverd met de resultaten van de CO2 uitstoot en onze adviezen/aanbevelingen op de milieuvoordelen.

In vergelijking met het HPL-paneel en het aluminiumpaneel heeft het BioPanel zeer goed gescoord op de CO2 footprint. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het gebruik van hennep en PLA als grondstoffen in plaats van hars en papier (HPL) en aluminium. Bovendien is het energieverbruik veel hoger voor HPL en aluminium in vergelijking met het BioPanel. Dit is hoofdzakelijk vanwege:

 • HPL: de productie van de grondstoffen, waarbij bijna 50% en 20% van het energieverbruik is gekoppeld aan respectievelijk hars- en papierproductie
 • Aluminiumpaneel: de primair aluminiumproductie en in het bijzonder de elektrolyseproces

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat het zinvol is om het BioPanel na de gebruiksfase te recyclen. Het is aan te bevelen de mogelijkheden tot recycling verder te onderzoeken, gezien de impact hiervan op de CO2 footprint.

Naast communicatie en onderbouwing, zijn de resultaten en adviesen van de CO2 footprint analyse gebruikelijk voor bepaling van hotspots binnen de productieketen, en/of als basis voor verder onderzoek van de footprint van AbelLeisure’s producten. Dit bieden wij ook in de vorm van een LCA.

 

Circulariteit meten van uw product of bedrijf? Dat kan!

In 2050 wil Nederland 100% circulair zijn –  een erg ambitieuze doelstelling waar veel sturing voor nodig zal zijn. Maar wat betekent circulair nou precies? Wanneer is een product/materiaal nou (het meest) circulair? Wat betekent dit voor mijn bedrijf? En hoe pas ik circulariteit het beste toe in mijn toekomstplannen? Dit zijn allemaal belangrijke vragen wanneer we met een kritisch blik naar deze transitie kijken.

Ondanks de groeiende aandacht voor de circulaire economie is circulariteit voor veel organisaties nog een complex en onbezonnen begrip. En dat is heel goed te begrijpen, want hoe meet je circulariteit nou precies? Wanneer je het over de energietransitie hebt, dan is meten relatief simpel –  je meet in energie-eenheden. Maar wanneer je het hebt over circulariteit zijn er meerdere aspecten van belang, denk aan:

 • Circulaire input                                  (hoeveel gerecycled materiaal wordt toegepast?)
 • Virgin input                                         (hoeveel virgin (nieuw) materiaal wordt er toegepast?)
 • Potentie voor hergebruik                 (kan het product of een component worden hergebruikt?)
 • Recycle potentie                                 (materiaalverliezen door slijtage of contaminatie)
 • Recycle efficiëntie                              (welke deel raakt ‘’verloren’’ tijdens het recycle proces?)

Daarnaast kun je ook aspecten meenemen zoals kritische materialen of risicovolle grondstoffen. Benieuwd of je product kritische materiaal bevat? Kijk even op de Grondstoffenscanner!

Wanneer je circulariteit wilt gaan meten kun je dat doen met een aantal tools. Om de verschillende toepassingen binnen deze tools wat te verhelderen heb ik drie van hen uiteengezet. De tools zijn ontwikkeld door o.a. The Ellen MacArthur Foundation, WBCSD en KPMG.


Figuur 1 Screenshot van de Excel tool MCI (Bron: EMF)

Circulariteit op product/materiaal niveau 

De Material Circularity Indicator (MCI) is een (Excel-gebaseerd) instrument voor bedrijven om de circulariteit van producten en/of materiaal te boordelen. Met behulp van een aantal sliders kan men circulariteitsaspecten (bijv. het percentage hergebruik) van het product/materiaal aanpassen. Wanneer je gaat experimenteren met deze sliders kun je de impact van deze verandering direct zien in de totale circulariteitsscore. Deze tool heeft een relatief lage (inlees)drempel en daarom raad ik deze ook aan wanneer je een eerste stap wil maken in het meten van Circulariteit.

De tool kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld businessmodel scenario’s met elkaar te vergelijken. Op de scoreladder hieronder zie je een voorbeeld van de circulariteitscore van een product vóór (oranje) en ná (groen) de invoering van een Product-as-a-Service model. Deze grote stap in circulariteit wordt in deze case voornamelijk veroorzaakt door een hoge potentie in recycling (& efficiëntie) bij terugname van het product.

Figuur 2 MCI Score – illustratie ontwikkeld door KNN

 

 

 

 

 

 


Circulariteit op bedrijfsniveau 

De volgende tool, het Circularity Transition Indicators (CTI) raamwerk van WBCSD en KPMG,  biedt een set indicatoren waarmee bedrijven geholpen worden met het identificeren van lineaire risico’s en circulaire kansen & potenties. Deze set aan indicatoren is mede ontwikkeld door 25 internationale bedrijven ‘metrics for business, by business’. De opgestelde metrics zorgen voor een meer transparante en uniforme verwerking van circulariteitsindicatoren.  Deze tool vraagt wel meer input (data en voorbereiding) van de gebruiker dan de hiervoor genoemde MCI tool, maar biedt meer inzicht in de circulariteitprestatie op bedrijfsniveau. Vanaf deze week kun je als bedrijf ook online aan de slag met deze tool via de online CTI tool.

Figuur 3 Company in- and outflow of material (Bron: WBCSD)

 

 

 

 

 

 


Circulariteitprestatie op bedrijfsniveau + strategisch inzicht

Een recent uitgebrachte tool genaamd Circulytics willen we ook even onder de aandacht brengen. Deze tool wordt geprezen als ‘the most comprehensive company-level circularity measurement tool in the world’. Met behulp van deze tool, wordt de circulariteitsprestatie van uw bedrijf in kaart gebracht aan de hand van een online survey. De onderdelen in deze survey zijn grotendeels in lijn gebracht met de hiervoor genoemde tools maar bevatten ook onderdelen als ‘people & skills’, ‘strategy’ en ‘systems & infrastructure’. De survey behandeld naast de in- en outflow van materialen dus ook meerdere circulariteitsfacetten binnen een organisatie. Een aantal hiervan zullen lastig zijn om in te vullen maar op de website staat veel informatie – daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om surveyonderdelen te skippen. Na het invullen van de survey wordt er een scorecard gegenereerd waarop de circulariteitsprestatie van je bedrijf te zien is binnen de verschillende facetten.

 

Wilt u meer weten over deze tools of circulair ondernemen? Neem contact op met Micha.

 

 

 

 

 

 

 


 

Micha Klaarenbeek officieel CIRCO-trainer

Vanaf dit jaar is Micha ook officieel CIRCO-trainer! In zijn rol als trainer zal hij o.a. productiebedrijven activeren en uitrusten met methoden/kennis om concreet aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. De methode die CIRCO hiervoor heeft ontwikkeld heeft zich bewezen (ook internationaal), ieder jaar doen er weer meer bedrijven mee!

Wil je meer weten over ? Neem dan gerust contact op.

 

Polyhydroxyalkanoate (PHA): De tijd is rijp voor een keerpunt in de plastic geschiedenis | KNN Blog

Als werknemer bij KNN krijg ik de kans om mee te werken aan veel interessante en belangrijke onderwerpen. Eén van deze onderwerpen staat zeer hoog op de agenda in de huidige samenleving, namelijk plasticvervuiling.


Plasticvervuiling is een groeiend wereldwijd probleem omdat de commerciële kunststoffen niet biologisch afbreekbaar zijn. De manier waarop we momenteel kunststoffen ontwerpen, produceren en consumeren is zowel onhoudbaar als inefficiënt. Eén van de belangrijke maatregelen om plasticvervuiling te bestrijden en vervolgens een duurzame toekomst voor mens en milieu veilig te stellen, is door het ontwerp van plastic producten te herzien.

De industrie heeft al jaren onderzoek gedaan naar milieuvriendelijke alternatieven voor petrochemische kunststoffen. De heilige graal is om materialen te maken die aan het einde van hun levenscyclus efficiënt biologisch worden afgebroken in de natuurlijke omgeving en tegelijkertijd de duurzaamheid van conventioneel plastic bezitten.

In dit opzicht zijn polyhydroxyalkanoaten (PHA’s) naar voren gekomen als een veelbelovende oplossing vanwege de vele gunstige eigenschappen. PHA’s zijn een familie van polymeren die geproduceerd worden door micro-organismen. Eén van de unieke eigenschappen van PHA’s is dat micro-organismen zowel kunnen produceren als afbreken in bijna elke omgevingen (composteerbak, bodem en zee). Verder zijn de eigenschappen van veel onderzochte PHA’s vergelijkbaar met traditionele kunststoffen zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Bovendien kan de grondstof voor het maken van deze polymeren afvalstromen zijn zoals; GFT-afval, afvalwater, of papierafvalstromen. Dit maakt PHA plastics een kansrijk alternatief voor een duurzame toekomst.

Ondanks veel onderzoeken en inspanningen is grootschalige productie van PHA nog niet bereikt vanwege technische en economische uitdagingen. Een innovatieve productiemethode van PHA’s is daarom noodzakelijk om PHA volledig te commercialiseren en de plasticindustrie naar een “groenere” toekomst te brengen.

Recente ontwikkelingen binnen de PHA-industrie duiden er nu op dat de PHA-markt geleidelijk vorm begint te krijgen. Met de toegenomen focus van zowel consumenten als producenten op duurzaamheid, de circulaire economie en een ‘groene’ toekomst, is dit het juiste moment om de PHA-productie naar een hoger niveau te tillen. Wij staan aan de vooravond van een keerpunt van het gebruik van grondstoffen. Het is enorm spannend om betrokken te zijn bij de initiatieven die nu op het gebied van PHA plaatsvinden. We geloven dat “being at the right place at the right time” met een unieke strategie het verschil zal maken!

Helle

Op naar een Plasticvrije Waddenzee | KNN Blog

Vanuit mijn werk als aanjager op het thema kunststoffen voor Circulair Friesland en Noord-Nederland neem ik zitting in de Community Plasticvrije Waddenzee welke gefaciliteerd wordt door Rijkswaterstaat. De community bestaat uit een groep van meer dan 25 stakeholders uit het waddengebied, dus de kust, eilanden en degenen die vooral op de zee te vinden zijn. De community heeft als doel om in 2025 een plasticvrije Waddenzee gerealiseerd te hebben. Met elkaar hebben we een aantal lijnen uitgezet waar we actief mee bezig gaan. Dit is onder andere het wergwerpplastic gebruik sterk te verminderen, beginnend bij de horecaondernemers, de festivals en ten slotte hopen we ook met de supermarkten aan de slag te gaan. Het plasticafval dat aanspoelt ruimen we op en zetten we om in producten die van toegevoegde waarde zijn voor de regio. En we voorkomen dat vanuit de zoetwaterwegen plastics de Waddenzee inkomen door deze af te te vangen en ook om te zetten naar bruikbare producten. Met al het inzamelen wordt er data verzameld over de herkomst en typen materialen die er voornamelijk worden aangetroffen. De Community heeft als doel initiatieven die er al lopen te versnellen, te koppelen en verder aan te jagen en iedereen kan zich aansluiten.

Wat ik nou zo ontzettend mooi vind om te zien aan deze Community is dat het stuk voor stuk mensen en partijen zijn die dit gebied in hun hart dragen. Ik zelf ga ook al jaren naar eilanden toe, alleen Texel ontbreekt nog op het lijstje. Iedereen zet zich in vanuit eigen motivatie en tijd en er worden directe koppelingen gelegd met allerlei projecten die er al lopen op en rond dit gebied. Hier zie je echt de kracht van de gemeenschap heel sterk naar voren komen. We nemen het heft in eigen hand en bewegen hemel en aarde om een verandering te weeg te brengen. Want het moet anders en het mooie is, HET KAN ook anders! De oplossingen zijn er al, maar hebben soms nog een zetje nodig en een goede voedingsbodem om groot te worden. Het doel met de community gaat verder dan alleen het vervangen van de plasticrietjes. We beogen een systeemverandering. Dat we het nu écht anders gaan doen. Zo zullen er testen gedaan worden op Terschelling met het anders inzamelen van bedrijfsafval van de horeca. Daarnaast biedt deze verandering ook een economisch perspectief. Door ons enige UNESCO World Heritage gebied plasticvrij en zo duurzaam mogelijk in te richten wordt en blijft het gebied een plek die mensen graag willen bezoeken en waar ze direct met eigen ogen kunnen zien hoe het ook anders kan. Een inspiratieplek en een plek waar mensen graag naar toe komen om te recreëren, te werken en zelfs voor langere tijd te gaan wonen of terug te keren.

Ik word zo ontzettend blij en enthousiast van dit soort initiatieven, omdat het laat zien dat de wil er echt is en het geloof dat, ondanks de wereldwijde plasticproblematiek, we er met elkaar in geloven dat we zelf en met elkaar wel de verandering kunnen realiseren die we beogen en iedere dag keihard toewerken naar een schonere toekomst van dit gebied.


Wil je meer weten over de Community Plasticvrije Waddenzee? Neem dan gerust contact op. De website van de community komt in november 2019 online!

Willemien

Op naar minder voedselverspilling!

De eerste keer dat ik, Helle, iets hoorde over de circulaire economie was anderhalf jaar geleden. Ik was toen student bij de Universiteit van Groningen en bezocht het KIVI-jaarcongres Circular Economy in Wageningen. Ondanks mijn beperkte kennis van de Nederlandse taal (ik was net twee jaar geleden van Noorwegen naar Nederland verhuisd) begreep ik in ieder geval dit: het kernconcept van de circulaire economie – een samenleving zonder afval – kan een echte gamechanger zijn voor klimaatverandering en milieu-uitdagingen. Eén van de milieu-uitdagingen waar relatief weinig aandacht voor is, is voedselverspilling. Het is tijd om daar verandering in te brengen!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Velen van ons hebben in het verleden wel eens een aantal vervelende ontdekkingen gedaan bij het openen van de koelkast. Een volledig groene en donzige citroen, de overblijfselen van een half verrotte komkommer of een stinkend groen blok kaas die je een paar weken geleden hebt gekocht. Het weggooien van deze voedselwaren in de vuilnisbak veroorzaakt een slecht gevoel bij de meesten van ons, vaak om morele en economische redenen. De verspilling van voedsel heeft echter ook een enorme impact op het milieu. Ongeveer een derde van het voedsel dat voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, gaat elk jaar verloren of wordt verspild. Dat is 1,3 miljard ton! Weinig mensen beseffen dat het vergeten van die druiven op de bodem van de koelkast bijdraagt ​​aan de klimaatverandering.

Dus: wat kunnen wij eraan doen?
Veel mensen geloven dat hun bijdrage aan het verminderen van voedselverspilling weinig invloed heeft op het wereldwijde voedselverspillingsprobleem. Wat doet het er bijvoorbeeld toe wat ik doe als mijn buurman of mijn collega zich hier niets van aantrekt? Of: wat maakt het uit wat de consument doet als voedsel wordt verspild in alle fasen van de toeleveringsketen, niet alleen tijdens de consumentenfase? Misschien een verrassing, maar: van alle beschikbare oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan, lijkt het veranderende consumentengedrag het meest veelbelovend. Kortom, beginnen bij jezelf helpt echt!

Door simpelweg bepaalde voedingsmiddelen te eten en anderen te vermijden, kunnen we de hoeveelheid afval aanzienlijk verminderen. Als bijvoorbeeld alle gewassen die momenteel aan veevoer worden toegewezen, direct door mensen worden geconsumeerd, zou de wereldwijde voedselproductie met zo’n twee miljard ton toenemen en zouden de voedsel calorieën met 49 procent toenemen. Na de fossiele brandstoffen is de voedingsmiddelenindustrie, en met name de vlees- en zuivelsector, een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering. Een verschuiving van standaard naar vegetarische diëten zou ongeveer dezelfde impact hebben als het wegnemen van voedselverlies op retail- en consumentenniveau. Minder vaak vlees eten is dus één van de belangrijkste afzonderlijke daden ter bestrijding van de klimaatverandering. Bovendien zijn er tal van manieren om voedselverspilling tegen te gaan:

 1. Zorg voor een georganiseerde koelkast
  Het gezegde “uit het oog, uit het hart” is in deze context erg toepasselijk. Gebruik de FIFO-methode (First in, First out) voor het ‘beheren’ van de voorraad in de koelkast en minder voedsel wordt verspild.
 2. Gebruik acceptabele portiegroottes
  Door ervoor te zorgen dat de portiegroottes binnen een gezond bereik blijven, is dit niet alleen goed voor de gezondheid, maar vermindert het ook voedselverspilling
 3. Begrijp de vervaldata
  “Best te consumeren voor” of “verloopt op” zijn slechts twee van de vele verwarrende termen die bedrijven op voedseletiketten gebruiken. Het meeste voedsel dat net de houdbaarheidsdatum heeft overschreden, is echter nog steeds veilig om te eten. Leer de verschillen tussen de labels en gebruik je eigen zintuigen van smaak en geur om het voedselproduct te beoordelen.
 4. Bewaar voedsel op de juiste manier
  Verkeerde opslag van fruit en groenten kan leiden tot vroegtijdige rijping en rotte producten. Houd voedsel dat ethyleengas (bananen, peren, avocado’s enz.) produceert uit de buurt van ethyleengevoelige voedingsmiddelen zoals aardappelen, appels, bessen, enz.
 5. Zeg het voort!
  Niets is krachtiger dan kennis. Samen kunnen we een verschil maken!

Helle Trapnes