Algemene leveringsvoorwaarden

KNN ADVIES BV, Duinkerkenstraat 13, 9723 BN Groningen. KvK Groningen 57016712

Algemene (leverings)voorwaarden bij dienstverlening door KNN ADVIES B.V.

 

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tot advisering en begeleiding tussen KNN ADVIES BV als opdrachtnemer (hierna ook te noemen opdrachtnemer) en de opdrachtgever, respectievelijk zijn/haar rechtsopvolgers, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk in een door hen gesloten schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2. Aanbiedingen /offertes
Aanbiedingen/offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij naar beste weten alle van belang zijnde informatie, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden (en het doen van een aanbieding), heeft verstrekt. De opdrachtnemer is slechts dan aan de door of namens hem gedane aanbieding/offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd binnen 30 dagen na dagtekening van de aanbieding/offerte.

3. Uitvoering van werkzaamheden
De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden en niet wordt gegarandeerd. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke vervulling van de uitvoering noodzakelijk is om de beoogde en de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de tussen hen gesloten overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4. Ter beschikking stellen van informatie
Opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer tijdig alle informatie en medewerking, die nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever draagt zorg voor de juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens. Bij meer opdrachtgevers (trajecten, voorbeeldbrochures, werkateliers, studiereizen en dergelijke) dient in goed onderling overleg één aanspreekpunt/eindverantwoordelijke te worden benoemd. Dat kan tevens de instantie zijn waaraan facturen moeten worden gezonden.

5. Honorarium en kosten van de opdracht
Het honorarium en de tarieven staan in de offerte/aanbieding aangegeven; daarin is ook vermeld, in hoeverre daarin opdrachtgebonden kosten zijn begrepen, zoals kosten voor secretariële ondersteuning, reis en verblijfkosten en reisduur. Bij opdrachten met een langere uitvoeringsduur dan een jaar (12 maanden), zal na een jaar in overleg een verhoging van de tarieven plaatsvinden, waarbij de verhoging minimaal gelijk is aan de stijging van het indexcijfer voor de kosten van gezinsconsumptie gedurende de betreffende periode (CPI laag, niveau 2000). Het honorarium en de eventuele bijkomende kosten zijn exclusief BTW. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden, zal het honorarium, eventueel vermeerderd met een bedrag voor verschuldigde kosten, in termijnen conform het betalingsschema opgenomen in de offerte, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6. Betaling
Betaling van het honorarium en gemaakte kosten dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de dagtekening van de declaratie. Enig dispuut terzake van de declaratie schort de verplichting tot betaling niet op. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan aan opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente in rekening worden gebracht over de periode gelegen tussen de dagtekening van de declaratie en de betaaldatum. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen, naast de wettelijke rente, alle kosten die moeten worden gemaakt ter inning van de declaratie(s) voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, zoals in dit artikel aangegeven; ongeacht de tenaamstelling van de factuur van opdrachtnemer. Eén en ander geldt ook indien bij aanvang van en tijdens het traject (nog) geen opdrachtgever(s) is (zijn) benoemd.

7. Geheimhouding
De opdrachtnemer is verplicht tot (iedere vertrouwelijkheid en) geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtnemer zal alle nodige en redelijk te verwachten voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken/verstrekte adviezen e.d., zijn bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet worden openbaar gemaakt of ter beschikking van derden worden gesteld. Het is aan opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever toegestaan de naam van opdrachtgever, tijdens de uitvoering dan wel na beëindiging van de opdracht, te gebruiken als referentie.

8. Tussentijdse wijziging opdracht
Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien (onder andere weigering medewerking van derden, overmacht, ziekte en rampen), zal wederzijds – en immer in goede harmonie – naar een oplossing worden gezocht. Zonodig kan in dat geval heroverweging en/of aanpassing van de opdracht plaatshebben. Bij de voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities aan de eerste opdracht worden toegevoegd en daarmee een geheel vormen. Tussentijdse wijziging van oorspronkelijke uitgangspunten van de opdrachtgever(s) worden door opdrachtnemer extra in rekening gebracht.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen/ partners tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden dan wel te wijzigen. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gevolgen van tussentijdse wijzigingen in trajecten. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dat vergt. Indien de tussentijdse aanpassing of wijziging van de opdracht het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal dit onverwijld aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld. Indien zo’n aanpassing of wijziging leidt tot meerwerk, zal dit door opdrachtnemer als een uitbreiding van de lopende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Voortijdige beëindiging of ontbinding van de opdracht
Voortijdige beëindiging van de opdracht kan plaatsvinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel zich andere omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag en kan worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Uitgevoerde werkzaamheden tot het moment van beëindiging worden aan opdrachtgever in rekening gebracht; het daarmee gemoeide bedrag wordt eveneens als een direct opeisbare vordering aangemerkt. Opzegging /beëindiging aan de wederpartij geschiedt met redenen omkleed en schriftelijk.

10. Afsluiting
In financiële zin is de opdracht afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 werkdagen (14) na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover die het directe gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, niet door eigen schuld verdwenen post(pakketten) dan wel enige (andere) indirecte schade; uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden. De bewijslast voor het feit, dat er schade is geleden, berust bij opdrachtgever. De aansprakelijkheid voor schade bij opdrachtgever, direct voortvloeiend uit tekortkomingen, zoals hiervoor bedoeld, wordt in geld beperkt tot het bedrag van het door opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium voor de uitvoering van de opdracht. Bij opdrachten met een langere looptijd dan 6 maanden, geldt een beperking van aansprakelijkheid tot een bedrag gelijk aan het over de laatste 6 maanden (van de tijdsduur, gedurende welke de opdracht wordt/werd uitgevoerd) in rekening gebrachte honorarium bedrag. Eventuele aanspraken in de hiervoor bedoelde zin, dienen door de opdrachtgever binnen één jaar na het ontdekken van de schade en drie jaren (36 maanden) na de beëindiging/afronding van de opdracht te zijn gemeld/ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verloren.

12. Intellectueel eigendom/gebruiksrecht
Opdrachtgever verkrijgt van zaken door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld, slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen. Opdrachtnemer verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van vorenbedoelde rechten; ook als opdrachtgever anders in zijn leveringsvoorwaarden heeft aangegeven. Opdrachtgever mag genoemde rechten – altijd in nauw overleg – uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen organisatie en voor het doel waarvoor zij aan haar zijn verleend. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer overigens niet aan derden overdraagbaar.
Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen. Dat geldt ook voor het digitaliseren van bestanden: zonder toestemming van auteur(s), fotografen, ontwerpers en uitgever is digitalisering ten strengste verboden. Ook het (doen) kopiëren van teksten, data en bestanden – zonder daarvoor toestemming te vragen aan de opdrachtnemer, en zonder het betalen van Reprorechten – is wettelijk verboden.

13. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van de door opdrachtnemer verstrekte adviezen in het kader van de overeenkomst. Voorts vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer van alle schade welke veroorzaakt door virussen en/of defecten, welke voortvloeien uit het gebruik van elektronische bestanden, software en informatiedragers in het kader van de uitvoering van de opdracht.

14. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot het leveren van diensten tussen KNN ADVIES BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, is het Nederlands recht van toepassing; met uitsluiting van elk ander recht.

15. Geschillen
Alle geschillen die er zullen ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (dan wel naar aanleiding van aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst), worden beslecht door de (Arrondissement) Rechtbank te Groningen, de competentie van de sector daargelaten. Beide partijen hebben ieder de verplichting zich in te spannen om te komen tot een minnelijke schikking van het tussen hen opgetreden geschil, alvorens hun geschil door één van hen wordt voorgelegd aan de hiervoor genoemde rechterlijke instantie.

 

Groningen, 9 maart 2015

Tweet
Share
Share