KNN > projecten van knn advies > quickscan duurzame energie provincie fryslân

Quickscan Duurzame Energie Provincie Fryslân

In haar Coalitieakkoord heeft het College van GS van de provincie Fryslân de ambitie voor de productie van duurzame energie verhoogd van 16% in 2020 naar 25% in 2025. De provincie heeft aan KNN Advies gevraagd een quickscan uit te voeren waarin aangegeven wordt hoe in 2025 de duurzame energiemix er uit kan zien, zodat deze ambitie wordt gerealiseerd. De door KNN uitgevoerde quickscan wordt door de provincie Fryslân gebruikt om te komen tot een concreet plan van aanpak.

 

KNN Advies heeft inzichtelijk gemaakt hoe deze ambitieuze doelstelling behaald kan worden. Dit hebben we gedaan door een inkijk te geven in het verwachte energieverbruik van de provincie in 2025. Dit is vervolgens gecombineerd met de energiebesparingen die er te behalen zijn binnen de diverse sectoren (huishoudens, bedrijfsleven, industrie, vervoer e.d.). Tenslotte zijn we per duurzame energietechniek (wind, zon, geothermie etc.) nagegaan welke productie haalbaar moet zijn in 2025. Om tot een reële duurzame energiemix te komen heeft KNN niet alleen gekeken naar wat de technische potentie is van de verschillende duurzame energietechnieken, maar ook naar wat er financieel haalbaar is. Uit onze analyse is gebleken dat energie uit wind, zon en geothermie een realistische bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelstelling om 25% duurzame energie te produceren in 2025.

 

Heeft uw bedrijf of instantie ook behoefte aan een quickscan over uw energiebeleid?

 

Neem dan vrijblijvend contact op met:

 

Willemien Veele MSc

06-47 97 04 26

w.a.veele@knnadvies.nl