KNN > projecten van knn advies > mindmap chemieclusters emmen - delfzijl

Mindmap chemieclusters Emmen - Delfzijl

Emmen en Delfzijl hebben beide een sterke industriesector, beide gericht op de chemie. Van oorsprong is de industrie in Delfzijl meer op zouten en mineralen
gericht, terwijl Emmen zich kenmerkt door de aanwezigheid van een kunststofverwerkende industrie. Om de noordelijke chemieclusters te versterken is het van
belang om relaties tussen deze twee clusters te (gaan) bewerkstelligen. Daar kwam, na onderlinge bezoeken, de vraag om de huidige en toekomstige relaties
tussen de clusters in kaart te brengen.


KNN Advies heeft voor chemiecluster Emmen en chemiecluster Delfzijl de relaties onderzocht en inzichtelijk gemaakt via een mindmap. Deze mindmap laat op
basis van beschikbare data van en gesprekken met gevestigde bedrijven zien wat de in- en outputs aan materiaalstromen zijn in beide clusters. Hieruit blijkt dat
er binnen elk afzonderlijk cluster wel sprake is van enige relatie, maar dat relaties tussen de clusters niet of nauwelijks aanwezig zijn.


Daarentegen laat het onderzoek ook zien dat er op de korte termijn wel degelijk kansen zijn op directe en indirecte (met tussenstappen) relaties tussen de
chemieclusters. Daarnaast groeien de kansen op de langere termijn, zowel voor biobased als non-biobased verbindingen (denk aan het opzetten van een
productiefaciliteit voor epichloorhydrine, de opzet van een dual-feed biorefinery of de productie van BTX uit biomassa).


Momenteel is KNN bezig hier een vervolg aan te geven, door in samenwerking met de betreffende partners individuele routes verder uit te werken en concrete
relaties te realiseren.


Bent u als gemeente benieuwd of de relaties optimaal zijn binnen uw bedrijventerrein, of dat er nog wat te winnen valt op dat gebied?

Bent u benieuwd waar bij u als bedrijf de kansen liggen voor een optimale relatie met andere bedrijven?


Neem dan vrijblijvend contact op met:

 

Willemien Veele MSc

06-47 97 04 26

w.a.veele@knnadvies.nl