KNN > projecten van knn advies > levenscyclusanalyse van organische grondstoffen uit rioolwater

Levenscyclusanalyse van organische grondstoffen uit rioolwater

Rioolwater heeft potentieel veel grondstoffen. De afgelopen jaren wordt binnen de waterschappen steeds meer gekeken welke grondstoffen gewonnen kunnen worden.

 

Zo heeft de opgerichte Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) tot doel om duurzaamheidsambities binnen de watersector te concretiseren. Het is van belang om de verwaardingsroutes goed te analyseren om strategische keuzes te kunnen maken ten aanzien van doorontwikkeling van routes door de EFGF naar volledig geaccepteerde praktijktoepassingen. Daarbij is naast het technisch-economisch perspectief het duurzaamheidsperspectief belangrijk.

 

Levenscyclusanalyses (LCA’s) voor de verschillende verwaardingsroutes zijn essentieel om de duurzaamheid van iets te bepalen. Het doel van een LCA is om inzicht te geven in de milieukundige voor- en nadelen van producten, processen of diensten, in dit project de verwerking van rioolwater. Alle ingrepen, zoals bijvoorbeeld gebruik van elektriciteit, hulpstoffen, transport van afvalstoffen en reststoffen, worden milieukundig gewaardeerd, meestal ‘van wieg tot graf’. Een LCA kan gebruikt worden om producten of processen te vergelijken, en om inzicht te krijgen in de belangrijkste bijdragen aan de milieu-impact van een product, proces of dienst. Ook maakt een LCA inzichtelijk waar een keten verder geoptimaliseerd kan worden.

 

KNN Advies B.V. heeft voor de STOWA, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en de Energie- en Grondstoffenfabriek de LCA uitgevoerd voor de routes van organische stoffen, namelijk die van:
-   biogas (wordt nu al veel geproduceerd; vandaar dat het onderdeel is van de referentiesituatie)
-   polyhydroxyalkanoaat (biologisch afbreekbaar biopolymeer; alternatief #1)
-   cellulose (vezels afkomstig uit toiletpapier; alternatief #2)
-   alginaat (biologisch afbreekbaar biopolymeer; alternatief #3)

 

We hebben gekeken naar de verschil-score ten opzichte van de referentiesituatie per processtap. De score per processtap kan zowel een milieuvoordeel als een milieunadeel opleveren. Ook is gekeken naar het vermeden product (het conventionele product dat nu niet gebruikt hoeft te worden). Uiteindelijk leveren de processtappen samen met het vermeden product een netto milieuscore op.

 

Uit de LCA-studie is naar voren gekomen dat de alternatieve organische stoffen allen een significant milieuvoordeel bieden ten opzichte van het produceren van biogas. De milieuscore varieert wel wat afhankelijk van het type RWZI. Door het winnen cq produceren van organische stoffen (bioplastics en cellulose) kunnen waterbeheerders een bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze maatschappij.

 

Bent u benieuwd hoe duurzaam uw productieproces is (uitgedrukt in milieuvoordeel)? Wilt u weten hoe u uw proces of product kunt aanpassen om te komen tot de meest duurzame configuratie (LCA kan ook prima gebruikt worden voor optimalisatiestudies)?

 

Neem dan vrijblijvend contact op met:

 

Willemien Veele MSc

06-47 97 04 26

w.a.veele@knnadvies.nl